Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Článok I

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.   Tieto všeobecné obchodné podmienky (VOP) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi spoločnosťou SALT TS s.r.o.  (ďalej Predávajúci), so sídlom: Sabinovská 16, 082 71  Lipany, IČO: 50177036, DIČ:2120200302, IČ DPH: SK2120200302, zapísanej v Obchodnom registri Obvodného úradu Prešov, Námestie Mieru 3, (Vložka 32496/P) a ďalej len( Kupujúci/ pri kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho www.saltelektro.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete / ďalej len " Kúpna zmluva". /Predávajúci a Kupujúci ďalej len "Zmluvné strany"/.

2.  Tieto VOP platia na území Európskej únie pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu /ďalej len " E -OBCHOD"/. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na saltelektro.sk.

Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 odst.3 zákonač.40/1964 ZB. Občiansky zákonník v platnom znení, teda sa jedná o kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúcich zo zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990Zb.o priestupkoch v znerní neskorších predpisov a  zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov zostávajú týmito VOP nedotknuté.

3.  Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku prostredníctvom systému elektronického obchodu www.saltelektro.sk (ďalej len "obchod").

4.   Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho. Pre vykonanie elektronickej objednávky je potrebný internetový prehliadač, v prípade faktúr či iných dokumentov je potrebný softvér, ktorý zahŕňa v sebe možnosť otvorenia dokumentov vo formáte .PDF, .RTF, .TXT., .DOC

 5.   Tovar – produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho pre nákup prostredníctvom obchodu.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí Reklamačný poriadok a dokument "Doprava", podmienkami objednávanej služby a/alebo poskytovaného licenčného oprávnenia a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kópiu VOP dostane kupujúci v potvrdení prijatej objednávky na zadanú emailovú adresu.
Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

6.Orgán dozoru nad činnosťou predávajúceho:

Slovenská obchodná inšpekcia /SOI/
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6
080 01 Prešov

 

Článok II

Objednávka

1.   Zákazník prostredníctvom internetového obchodu odošle objednávku pomocou tlačidla "Objednávka s povinnosťou platby", po vyplnení kontaktných údajov s akceptovaním daných VOP.   Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslanej predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka"). Kupujúcemu po odoslaní objednávky je odoslaný email s potvrdením prijatia danej objednávky.

2.    Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". V prípade zistenia vyššej ceny má predávajúci povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky; toto Oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o obdržaní jeho objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

3.  Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje.

4.   Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

5.   Podľa novely zákona č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty nemožno od 1.1. 2013 meniť údaje v už vystavenom daňovom doklade (faktúre). Údaje v daňovom doklade (faktúra) je možné meniť len v prípade, kedy zákazník tovar ešte neprijal a nezaplatil.

6   V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru na internetovej stránke predávajúceho spravuje okrem týchto všeobecných obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho stornovať. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

 

Článok III

Storno objednávky 

1.  Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim

2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

  • v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)
  • V prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
  • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 14-tich kalendárnych dní.
  • V prípade zvolenej platby prevodom na účet, bude objednávka rezervovaná po dobu 7 dní od objednania. Pri neuhradení platby na účet predávajúceho do siedmich dní bude po uplynutí tejto lehoty objednávka stornovaná.

 

Článok IV

Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy

1. V prípade, keď je kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku/ v tomto prípade elektronický obchod na internete/ a v prípade, ak predávajúci včas a riadne poskytol kupujúcemu ako spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa §3 odst.1 písm. h) zákona č. 102/2014Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov/ďalej len ako "Zákon o ochrane spotrebiteľov", Kupujúci ako spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu v zmysle ustanovenie §7 odsek 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa od kúpnej zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia tovaru. V zmysle §7 odsek 4 Zákona sa tovar považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

     a/ tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

     b/ dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 

Článok V

Uplatnenie práva kupujúceho na odstúpenie od zmluvy

Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.

Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 5.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

  • kontaktovať nás podľa inštrukcií na stránke o odstúpení od kúpnej zmluvy  
  • ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu: SALT TS s.r.o. , Námestie sv. Martina 51, 082 71 Lipany, a to za nasledujúcich podmienok:

                                   a) tovar pokiaľ možno vrátiť  v pôvodnom nepoškodenom obale (s nepoškodenou ochrannou fóliou),

                                   b) tovar nesmie byť použitý,

                                   c) tovar musí byť nepoškodený,

                                   d) tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne),

                                   e) zašlite spolu s dokladom o kúpe – faktúra + záručný list + vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy .

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám bude odoslaná informácia o prijatí požiadavky, peniaze za tovar  kupujúcemu zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 kalendárnych dní po fyzickom obdržaní tovaru. Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované. Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník / kupujúci.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či inak poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku. Kupujúci má právo v rámci 14dňovej lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

Pre dodržanie je rozhodujúce, kedy je doručené odstúpenie od zmluvy. Doručením sa rozumie písomná informácia, že chcete odstúpiť od zmluvy, prípadne samotné doručenie odstúpenia aj s tovarom.

Lehota pre odstúpenie trvá 14 kalendárnych dní a začína plynúť nasledujúci pracovný deň po prevzatí, napr. ak si prevezme zákazník tovar v stredu, prvý deň sa počíta štvrtok. Ale ak si zákazník prevezme tovar v piatok, prvý deň sa počíta pondelok.

V prípade, ak tovar nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.

 

Článok VI

Cenové podmienky

1.   Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka.

2.   Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR

3.   Akciové ceny a zvýhodnené ponuky tovaru sú zreteľne označené symbolom "Akcia". Platnosť akcie trvá do vypredania zásob alebo po určenú lehotu.

4.   V prípade, ak kupujúci zaplatí kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

5.   Ceny tovaru sú uvedené vrátane DPH 20%.

6.   V prípade, že si kupujúci zvolil ako spôsob doručenia dobierku a zásielku z ľubovoľných dôvodov neprevezme, bude toto konanie považované za porušenie „Obchodných podmienok“ a „Kúpnej zmluvy“. Ak nebude zásielka prevzatá, predávajúci si bude uplatňovať úhradu vzniknutých nákladov vynaložených na odoslanie k zákazníkovi a naspäť k Predávajúcemu, prípadne náklady na uskladnenie.

7.   Ceny v e-shope môžu byť odlišné ako sú ceny v jednotlivých predajniach, a nevzťahuje sa na ne už žiadna iná zľava. Zákazníkovi, ktorý si osobne vyzdvihne objednaný tovar cez e-shop v našej predajni, nebude poskytnuté odborné poradenstvo. Platba je možná iba v hotovosti, alebo prevodom na účet (nie je možná platobnou kartou ani rôznymi poukážkami s výnimkou darčekových poukazov SALT ELEKTRO na toto použitie určených).

 

Článok VII

Platobné podmienky

1.   Spôsob úhrady kúpnej ceny je možný:

 • hotovosťou v predajni,
 • na dobierku,
 • na splátky prostredníctvom spoločnosti Home Credit,
 • bankovým prevodom na účet 

  Použite číslo objednávky ako V.S. pre urýchlenie vybavenia vašej objednávky.
  IBAN: SK 42 0200 0000 0036 3732 5658     (VÚB)

2.  Prevádzkovateľ internetového obchodu môže zmeniť pred potvrdením objednávky cenu tovaru uvedenú v katalógu elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodáveteľov tovaru, alebo pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti je prevádzkovateľ internetového obchodu povinný informovať zákazníka. Prevádzkovateľ internetového obchodu má pred potvrdením objednávky povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka.
Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.

3. V prípade, že Predávajúci preukáže prostriedky skutočného plnenia služby je Kupujúci povinný danú cenu za skutočné plnenie služby uhradiť.

4. Predaj na splátky Home Credit sa riadi podmienkami predaja zverejnených na https://www.saltelektro.sk/homecredit/, respektíve na stránke poskytovateľa služby revolvingového úveru: https://www.homecredit.sk/vop/ru

 

Článok VIII

Dodacie podmienky

1.   Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko alebo miesto, resp. sídlo podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov, alebo iným spôsobom na základe vzájomnej dohody.

2.   Dostupnosť, ktorá je označená pri tovare sa udáva v pracovných dňoch. Dodanie tovaru (dostupnosť) je uskutočnená jeho odovzdaním kupujúcemu, resp. kuriérovi.

3.   Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

4.   Náklady na poštovné a balné nie sú zahrnuté v cene tovaru.

5.   Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.

6.   Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v momente prevzatia tovaru kupujúcim alebo poverenou osobou, alebo keď tak neurobí včas, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

7.   Predávajúci dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

8.  Služby dopravy a všetky výhody spojené s dopravou (napr. doprava zdarma) sú akceptované výlučne pre Slovensko. Po komunikácii a so súhlasom zákazníka je možná aj doprava do zahraničia za upravených podmienok, ktoré vopred poznajú obe strany.

9.  Ceny dopravy a dodacie podmienky sú uvedené na stránke Predávajúceho v časti Doprava.

 

Článok IX

Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

1. Predávajúci je povinný:

 1. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 2. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR
 3. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).
 4. Predávajúci je povinný bezprostredne pred odoslaním objednávky zrekapitulovať a znovu informovať spotrebiteľa o najdôležitejších skutočnostiach súvisiacich s objednávkou. Kupujúci je informovaný o:

  • hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe;
  • celkovej cene tovaru alebo služby, alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane vopred určiť, spôsob, akým sa vypočíta;
  • nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a o iných nákladoch a poplatkoch, alebo ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané aj takéto náklady alebo poplatky;
  • celkovej cene za zúčtovacie obdobie, dĺžke trvania zmluvy, o podmienkach vypovedania zmluvy, minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa  vyplývajúcich z danej zmluvy/objednávky.

2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

4. Spoločnosť SALT TS s.r.o.. si vyhradzuje právo overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby poverené k odberu tovaru pri osobnom odbere tovaru na svojich predajniach SALT ELEKTRO a to v prípadoch, kedy je dodávka tovaru kupujúcim platená prostredníctvom bankového prevodu alebo prostredníctvom faktúry so splatnosťou. 

5. Kupujúci je povinný:

 1. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
 2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 3. nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
 4. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

6 . Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

 

Článok X

Záručné podmienky, Reklamačný poriadok, Vlastníctvo a škody na tovarena tovare

1.  Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený v spoločnosti SALT TS s.r.o. a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

2.   Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti SALT TS s.r.o. je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

3.   Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto úkony potvrdiť na prepravnom / dodacom liste. Pokiaľ je doručená zásielka poškodená, nepodpisujte doručovateľovi dodací list, kým za jeho prítomnosti neskontrolujete tovar pod obalom! V prípade poškodenia výrobku spíšte reklamáciu s doručovateľom a bezodkladne o tejto skutočnosti informujte Predávajúceho. Následne pri riešení reklamácie je spotrebiteľ povinný poskytnúť maximálnu súčinnosť.

Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

Pokiaľ je po rozbalení tovar poškodený inak (ide o výrobnú vadu), kontaktujte prosím priamo nás e-mailom alebo telefonicky.

4.   Kupujúci sa môže informovať o možnostiach reklamácie na adrese:info@saltelektro.sk. V predmete správy zadajte "REKLAMÁCIA"

5.   Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

6.   Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme. 

7.   Zo záruky sú vyňaté chyby spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením výrobku, nesprávnym skladovaním ako aj prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach.

8.   Kupujúci je povinný dôveryhodným spôsobom doložiť, že výrobok bol zakúpený od Predávajúceho. Vierohodným dokladom je originál dokladu o zakúpení alebo riadne vyplnený záručný list (ak bol vystavený). Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, teda vo svojom sídle alebo u určenej osoby

9. Zákazník má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 1. kontaktovanie Predávajúceho na info@saltelektro.sk so žiadosťou na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
 2. doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu,
 3. doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

Predávajúci odporúča kupujúcemu zásielku s tovarom si poistiť. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu a ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 1. doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
 2. vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou určenou predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie,
 3. doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe). V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na spoločnosť SALT TS s.r.o. na číslo +421948550309 alebo, prípadne na e-mail info@saltelektro.sk.

 • Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby.
 • Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby tovaru a poučiť spotrebiteľa o jeho právach. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 • Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
 • Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 • Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 • Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

10.  Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 1. nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
 2. neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
 3. uplynutím záručnej doby tovaru,
 4. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 5. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 6. neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 7. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 8. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 9. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 10. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 11. zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

11.  Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. odovzdaním opraveného tovaru,
 2. výmenou tovaru,
 3. vrátením kúpnej ceny tovaru,
 4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 5. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
 6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

12.  Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.

13. Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

14. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

15. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

16. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa bodu 9.10 týchto všeobecných obchodných podmienok, bezplatné.

17. Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:

 1. predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo
 2. predávajúci chybný tovar vymení.

18. Pokiaľ ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez chyby, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

 1. výmenou tovaru za tovar iný, funkčný, rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
 2. v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na chybný tovar.

19. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené v správe (email) na uplatnenie reklamácie.

20. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt jednej odstrániteľnej chyby viac ako dvakrát.

21. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných chýb súčasne.

22. Pre účely reklamácie sa za dobu, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre chyby tovaru riadne užívať tovar, považuje doba, ktorá tvorí spolu viac ako 180 dní.

23. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie chyby tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie chyby tovaru podľa bodu 23. týchto reklamačných a obchodných podmienok, vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu (nie chybu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

24.  Reklamáciu možno uplatniť na adrese predajne: SALT ELEKTRO OD TILIA 1.poschodie, Námestie sv. Martina 51, 082 71  Lipany

25.  Reklamáciu si kupujúci uplatňuje v autorizovanom servise, ktorých zoznam je uvedený v záručnom liste, alebo v záložke "Servisné strediská".

26.  V prípade, ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, pričom mu bola zamietnutá, predávajúci poskytne spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia Kupujúcemu. Tento posudok musí Predávajúci poskytnúť Kupujúcemu do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

27.   Viac informácií o reklamácií a reklamačnom poriadku si môžete prečítať na https://www.saltelektro.sk/dodanie-tovaru/reklamacny-poriadok/

                                                  

Článok XI

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania kupujúcim. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenie §12 zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo na stránke Ministerstva hospodárstva SR-www.mhsr.sk.                                  

Návrh možno podať v listovej podobe, elektronickej podobe. Na podanie návrhu môže kupujúci využiť formulár, ktorý je  dostupný na webovom sídle ministerstva:
https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1 .K návrhu kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

 

Článok XII

Zodpovednosť za chyby na stránke

1. Spoločnosť SALT TS s.r.o. upozorňuje, že informácie uvedené na www.saltelektro.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Ceny produktov na webových stránkach porovnávačov cien obchodov sa môžu líšiť v závislosti od aktualizácie XML feedu.

2. Spoločnosť SALT TS s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby uvedené na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

3. Spoločnosť SALT TS s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok. Obrázky na stránke sú ilustračné a preberané z tretích strán.

Upozornenie! Pri integrovaných spotrebičoch (napr. umývačka riadu) môže byť na stránke zobrazený obrázok s predným panelom, ktorý je zobrazený iba ako ilustrácia finálneho výzoru produktu. Ak nie je uvedené inak, k tovaru nie je nikdy dodávaný aj predný panel.

 

Článok XIII

Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov- Nariadenia Europského parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernia 95/46ES/všeobecné nariadenie o ochrane údajov/ /ďalej len GDPR/ a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti SALT TS s.r.o. s GDPR ako aj so súvisiacimi prislušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov zákon 18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov ,zákazníkov oboznámime v tomto článku XI.

Prenos osobných údajov pre zákazníkov pristupujúcich na náš web z portálu Heuréka

„Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

K spracovaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo

 • Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme
 • všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou
 • získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali
 • môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne

I.

Prevádzkovateľ internetovej stránky SaltElektro.sk

SALT TS s.r.o.
sídlo: Lipany
IČO: 50177036
DIČ:SK2120200302 

II.

Účel spracúvania osobných údajov

 • účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy
 • účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníkov
 • účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o službu alebo tovar, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty

III.

Zoznam spracúvaných osobných údajov

 • prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje na účely predzmluvných vzťahov, údaje na doručenie
 • kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom)
 • údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, titul, adresa doručenia

IV.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

 • prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o službu alebo tovar očakáva
 • prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom
 • prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov

V.

Zverejnenie údajov

 • prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov - fyzických osôb nezverejňuje

VI.

Podmienky spracúvania

 • prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov
 • prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ
 • prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby

VII.

Povinnosť prevádzkovateľa

 •  prevádzkovateľ pri porušení zabezpečenia ochraných údajov podľa Europského nariadenie je povinný do 72 hodín nahlásiť to na Úrad pre ochranu osobných údajov.
 • prevádzkovateľova povinnosť je informovať dotknutú osobu kto príde do kontaktu s jeho osobnými údajmi
 • prevádzkovateľ musí vždy vyžiadať súhlas zákonného zástupcu ak ide o maloleté dieťa do 16 rokov.

VIII.

Poučenie o právach dotknutej osoby

 • Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa požadovať
  výmaz alebo obmedzenia spracúvania osobných údajov
 • dotknutá osoba - zákazník má právo podať sťažnosť k dozornému orgánu alebo podať žalobu na súd.

Všeobecné zhrnutie medzi predávajúcim a kupujúcim

Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, rodné číslo, číslo telefónu, mailovú adresu, číslo účtu a výšku príjmu. V prípade ak predávajúci spracúva aj iné osobné údaje kupujúcich, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie  s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, vedenie vernostných programov pre zákazníkov, realizovanie marketingových aktivít, informovanie o akciách, novinkách a zľavách.

2. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely vernostných programov a na marketingové účely so súhlasom dotknutej osoby v súlade s § 13 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri objednaní si tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.saltelektro.sk

3. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 13  zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.  . Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 14 zákona 18/2018 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Predávajúci nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe (napr. dopravcovi) za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

Prepravcovia, ktorí môžu prísť do styku s osobnými údajmi dotknutej osoby:

Geis Parcel SK s.r.o.
Trňanská 6
960 01 Zvolen
IČO: 46 489 592
IČ DPH: SK 2023410301
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo 21503/S 

Geis SK s.r.o.
Trňanská 6
960 01 Zvolen
IČO: 31 324 428
IČ DPH: SK 2020452687
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo 2083/S 

TOPTRANS EU, a.s.
Na Priehon 50, 949 01 Nitra
IČO: 36 703 923
zapísaná v OR OS Nitra odd. Sa, Vložka č.10363/N

Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
Technická 7, 821 04 Bratislava
IČO: 35834498
zapísaná v OR okr súdu BA1, oddiel SRO, Vklad č. 26367/B

123Kurier, s. r. o.
Tomanoczyho 378, 02743 Nižná
IČO: 46598863
zapísana v OR okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 57023/L

4. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade sGDPR a zákona 18/2018 bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

5. Prehlasenie návštevníka maloletého /menej ako 16 rokov/:

Prehlasujem, že som požiadal zákonného zástupcu /rodiča/ o súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.

 

Článok XIV

Záverečné ustanovenia

1. Pri nákupe tovaru na saltelektro.sk sa predpokladá zo strany kupujúceho znalosť technických možností internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.

2. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na saltelektro.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje kupujúceho.

3. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na saltelektro.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

4. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z saltelektro.sk

5. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary uvedené na saltelektro.sk.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Zmeny alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenie na saltelektro.sk.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne formou zmieru.

8. Odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu, kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s VOP predávajúceho.

 

Tieto podmienky boli aktualizované 21. 3. 2021