Podmienky ochrany osobných údajov

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov- Nariadenia Europského parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernia 95/46ES/všeobecné nariadenie o ochrane údajov/ /ďalej len GDPR/ a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti SALT TS s.r.o. s GDPR ako aj so súvisiacimi prislušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov zákon 18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov ,zákazníkov oboznámime v tomto článku XI.

K spracovaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo

 • Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme
 • všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou
 • získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali
 • môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne

I.

Prevádzkovateľ internetovej stránky SaltElektro.sk

SALT TS s.r.o.
sídlo: Lipany
IČO: 50177036
DIČ:SK2120200302 

II.

Účel spracúvania osobných údajov

 • účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy
 • účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníkov
 • účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o službu alebo tovar, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty

III.

Zoznam spracúvaných osobných údajov

 • prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje na účely predzmluvných vzťahov, údaje na doručenie
 • kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom)
 • údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, titul, adresa doručenia

IV.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

 • prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o službu alebo tovar očakáva
 • prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom
 • prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov

V.

Zverejnenie údajov

 • prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov - fyzických osôb nezverejňuje

VI.

Podmienky spracúvania

 • prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov
 • prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ
 • prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby

VII.

Povinnosť prevádzkovateľa

 •  prevádzkovateľ pri porušení zabezpečenia ochraných údajov podľa Europského nariadenie je povinný do 72 hodín nahlásiť to na Úrad pre ochranu osobných údajov.
 • prevádzkovateľova povinnosť je informovať dotknutú osobu kto príde do kontaktu s jeho osobnými údajmi
 • prevádzkovateľ musí vždy vyžiadať súhlas zákonného zástupcu ak ide o maloleté dieťa do 16 rokov.

VIII.

Poučenie o právach dotknutej osoby

 • Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa požadovať
  výmaz alebo obmedzenia spracúvania osobných údajov
 • dotknutá osoba - zákazník má právo podať sťažnosť k dozornému orgánu alebo podať žalobu na súd.

IX.

Kto sa dostane k údajom?

 • Prevádzkovateľ e-shopu: SALT TS s.r.o.
 • správca e-shopovej platformy: Shoptet a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, spoločnosť je zapísaná: Městský soud v Praha, oddíl B vložka 25 395
 • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii tovaru (uvedené nižšie)
 • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii platieb (banky a bankové prevody)
 • spoločnosti podieľajúce sa na realizáciu prihlásenia sa cez sociálne siete: Google, Facebook
 • spoločnosti a ich aplikácie podieľajúce sa na získavanie analytických a štatistických údajov alebo údajov za účelom komunikácie: Google, Facebook, Poptin, Smartsupp, Heuréka

 

Všeobecné zhrnutie medzi predávajúcim a kupujúcim

Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, rodné číslo, číslo telefónu, mailovú adresu, číslo účtu a výšku príjmu. V prípade ak predávajúci spracúva aj iné osobné údaje kupujúcich, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie  s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, vedenie vernostných programov pre zákazníkov, realizovanie marketingových aktivít, informovanie o akciách, novinkách a zľavách.

2. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely vernostných programov a na marketingové účely so súhlasom dotknutej osoby v súlade s § 13 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri objednaní si tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.saltelektro.sk

3. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 13  zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.  . Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 14 zákona 18/2018 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Predávajúci nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe (napr. dopravcovi) za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

Prepravcovia, ktorí môžu prísť do styku s osobnými údajmi dotknutej osoby:

Geis Parcel SK s.r.o.
Trňanská 6
960 01 Zvolen
IČO: 46 489 592
IČ DPH: SK 2023410301
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo 21503/S 

Geis SK s.r.o.
Trňanská 6
960 01 Zvolen
IČO: 31 324 428
IČ DPH: SK 2020452687
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo 2083/S 

TOPTRANS EU, a.s.
Na Priehon 50, 949 01 Nitra
IČO: 36 703 923
zapísaná v OR OS Nitra odd. Sa, Vložka č.10363/N

Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
Technická 7, 821 04 Bratislava
IČO: 35834498
zapísaná v OR okr súdu BA1, oddiel SRO, Vklad č. 26367/B

123Kurier, s. r. o.
Tomanoczyho 378
02743 Nižná
Slovenská republika

HELICAR Slovakia, s. r. o.
Staviteľská 7
831 04 Bratislava

4. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s GDPR a zákona 18/2018 bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

5. Prehlasenie návštevníka maloletého /menej ako 16 rokov/:

Prehlasujem, že som požiadal zákonného zástupcu /rodiča/ o súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.

Spracovanie údajov na jednotlivé účely

Nákup a dodanie tovaru cez internetový obchod, reklamácie a poistné udalosti

Spoločnosť SALT TS spracúva (i) na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti SALT TS, (ii) na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii, (iii) na účely riešenia poistných udalostí okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o poistenom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri oznámení poistnej udalosti.
 
Právnym základom spracúvania osobných údajov je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a (ii) v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou SALT TS je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru, resp. dohody o zabezpečení poistenia a (ii) v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti SALT TS .
 
Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby/spoločnosti:

 • spoločnosť Shoptet, a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6, Česká republika, IČO 28935675, vedená Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou B 25395 ako sprostredkovateľ
 • Google Inc., Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írsko s IČ DPH: IE 6388047V ako sprostredkovateľ
 • Heureka Group a.s., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín,Česká Republika, vedená Mestským súdom v Prahe pod spisovou zložkou B 24131. IČO: 07822774 ako sprostredkovateľ
 • Smartsupp.com, s.r.o., Šumavská 31, 602 00 Brno, Česká republika, VAT ID: CZ03668681 ako sprostredkovateľ
 • Poptin, Wework, Aluf Kalman Magen St 3, Tel Aviv-Yafo, Izrael ako sprostredkovateľ
 • kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ
 • servisní partneri, dodávatelia, poisťovne, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia
 • orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti SALT TS s.r.o.
 • spoločnosť Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, Piešťany 921 22, IČO 36 234 176 pri splátkovom predaji

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

Predaj tovaru mimo ponuky internetového obchodu

Spoločnosť SALT TS spracúva na účely predaja tovaru mimo ponuky e-shopu nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko a detail objednávky.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou SALT TS je nevyhnutné na základe žiadosti zákazníka o kúpu tovaru, ktorý nie je v ponuke internetového obchodu. Osobné údaje sú spracúvané počas plnenia zmluvy o kúpe tovaru a plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

Rezervácia/nezáväzná objednávka, osobný odber a funkcia stráženia ceny

Spoločnosť SALT TS spracúva na účely nezáväznej objednávky tovaru nasledovné osobné údaje potenciálneho zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a údaje o nezáväznej objednávke.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou SALT TS je nevyhnutné na základe žiadosti potenciálneho zákazníka o nezáväznú objednávku tovaru.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia: 

 • spoločnosť Shoptet, a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6, Česká republika, IČO 28935675, vedená Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou B 25395 
 • Google Inc., Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írsko s IČ DPH: IE 6388047V 
 • spoločnosť Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, Piešťany 921 22, IČO 36 234 176 pri splátkovom predaji

Prevádzka internetového obchodu a prevádzka webstránky

Spoločnosť SALT TS spracúvana účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou SALT TS je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.

 • spoločnosť Shoptet, a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6, Česká republika, IČO 28935675, vedená Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou B 25395
 • Heureka Group a.s., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín,Česká Republika, vedená Mestským súdom v Prahe pod spisovou zložkou B 24131. IČO: 07822774 
 • Smartsupp.com, s.r.o., Šumavská 31, 602 00 Brno, Česká republika, VAT ID: CZ03668681  
 • Poptin, Wework, Aluf Kalman Magen St 3, Tel Aviv-Yafo, Izrael
 • kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ 
 • Websupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava Slovensko, IČO: 36 421 928, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka č.: 63270/B

Osobné údaje sú spracúvané počas prehliadania webstránky a  trvania registrácie v e-shope.

Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom

Spoločnosť SALT TS spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 • spoločnosť Shoptet, a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6, Česká republika, IČO 28935675, vedená Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou B 25395 
 • Google Inc., Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írsko s IČ DPH: IE 6388047V 
 • Websupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava Slovensko, IČO: 36 421 928, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka č.: 63270/B
 • spoločnosť Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, Piešťany 921 22, IČO 36 234 176 pri splátkovom predaji

Riešenie podnetov a sťažností

Spoločnosť SALT TS spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou SALT TS je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka

Súťaže prostredníctvom sociálnych sietí Facebook a Instagram

Spoločnosť SALT TS spracúva na účely realizácie súťaží prostredníctvom Facebooku nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho a v prípade víťaza aj jeho meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu a fotografiu s výhrou.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou SALT TS je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami.

Príjemcom osobných údajov víťaza v rozsahu fotografie a prípadne aj označenia menom a priezviskom je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

Podpora zákazníkov prostredníctvom sociálnych sietí Facebook a Instagram

V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie podpory cez Facebook, spoločnosť SALT TS bude spracúvať osobné údaje uvedené vo facebookovom profile dotknutej osobe a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas komunikácie poskytne.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka a právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie spoločnosťou SALT TS je nevyhnutné na poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka.

Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie podpory požadovanej zákazníkov.

Uplatňovanie nárokov

Spoločnosť SALT TS spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti SALT TS nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou SALT TS, údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti SALT TS, údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti SALT TS.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou SALT TS je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti SALT TS. Oprávneným záujmom spoločnosti SALT TS je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti SALT TS.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.
  Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti SALT TS uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.

Zákonné povinnosti a ich plnenie

Spoločnosť SALT TS spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až m) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti SALT TS.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou SALT TS je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou SALT TS.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

Dotknutá osoba a jej práva

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti SALT TS:

a) písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
b) elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
c) telefonicky na vyššie uvedenom čísle.
d) elektronicky na stránkach www.saltlektro.sk
e) Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

Informácie o súboroch cookie na stránke saltelektro.sk

Používame súbory cookie, aby sme vám umožnili pohodlné prehliadanie webovej stránky a vďaka analýze prevádzky webovej stránky neustále zlepšovali jej funkcie, výkon a použiteľnosť

Nevyhnutné (vždy aktívne, nemožno vypnúť) – Tieto cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky
Analytické – Pomáhajú nám pochopiť, ako používate webové stránky. Môžeme ich použiť na zlepšenie
Profilovanie (marketing) – Vďaka týmto cookie súborom vám môžeme zobrazovať relevantný obsah a reklamy, ktoré pre vás môžu byť zaujímavé a užitočné

Bližšie informácie o súboroch cookie nájdete na samostatnej stránke Cookies