Podmienky ochrany osobných údajov

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov- Nariadenia Europského parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernia 95/46ES/všeobecné nariadenie o ochrane údajov/ /ďalej len GDPR/ a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti SALT TS s.r.o. s GDPR ako aj so súvisiacimi prislušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov zákon 18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov ,zákazníkov oboznámime v tomto článku XI.

K spracovaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo

 • Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme
 • všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou
 • získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali
 • môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne

I.

Prevádzkovateľ internetovej stránky SaltElektro.sk

SALT TS s.r.o.
sídlo: Lipany
IČO: 50177036
DIČ:SK2120200302 

II.

Účel spracúvania osobných údajov

 • účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy
 • účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníkov
 • účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o službu alebo tovar, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty

III.

Zoznam spracúvaných osobných údajov

 • prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje na účely predzmluvných vzťahov, údaje na doručenie
 • kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom)
 • údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, titul, adresa doručenia

IV.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

 • prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o službu alebo tovar očakáva
 • prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom
 • prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov

V.

Zverejnenie údajov

 • prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov - fyzických osôb nezverejňuje

VI.

Podmienky spracúvania

 • prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov
 • prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ
 • prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby

VII.

Povinnosť prevádzkovateľa

 •  prevádzkovateľ pri porušení zabezpečenia ochraných údajov podľa Europského nariadenie je povinný do 72 hodín nahlásiť to na Úrad pre ochranu osobných údajov.
 • prevádzkovateľova povinnosť je informovať dotknutú osobu kto príde do kontaktu s jeho osobnými údajmi
 • prevádzkovateľ musí vždy vyžiadať súhlas zákonného zástupcu ak ide o maloleté dieťa do 16 rokov.

VIII.

Poučenie o právach dotknutej osoby

 • Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa požadovať
  výmaz alebo obmedzenia spracúvania osobných údajov
 • dotknutá osoba - zákazník má právo podať sťažnosť k dozornému orgánu alebo podať žalobu na súd.

IX.

Kto sa dostane k údajom?

 • Prevádzkovateľ e-shopu: SALT TS s.r.o.
 • správca e-shopovej platformy: Shoptet a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, spoločnosť je zapísaná: Městský soud v Praha, oddíl B vložka 25 395
 • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii tovaru (uvedené nižšie)
 • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii platieb (banky a bankové prevody)
 • spoločnosti podieľajúce sa na realizáciu prihlásenia sa cez sociálne siete: Google, Facebook
 • spoločnosti a ich aplikácie podieľajúce sa na získavanie analytických a štatistických údajov alebo údajov za účelom komunikácie: Google, Facebook, Poptin, Smartsupp, Heuréka

 

Všeobecné zhrnutie medzi predávajúcim a kupujúcim

Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, rodné číslo, číslo telefónu, mailovú adresu, číslo účtu a výšku príjmu. V prípade ak predávajúci spracúva aj iné osobné údaje kupujúcich, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie  s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, vedenie vernostných programov pre zákazníkov, realizovanie marketingových aktivít, informovanie o akciách, novinkách a zľavách.

2. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely vernostných programov a na marketingové účely so súhlasom dotknutej osoby v súlade s § 13 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri objednaní si tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.saltelektro.sk

3. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 13  zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.  . Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 14 zákona 18/2018 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Predávajúci nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe (napr. dopravcovi) za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

Prepravcovia, ktorí môžu prísť do styku s osobnými údajmi dotknutej osoby:

Geis Parcel SK s.r.o.
Trňanská 6
960 01 Zvolen
IČO: 46 489 592
IČ DPH: SK 2023410301
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo 21503/S 

Geis SK s.r.o.
Trňanská 6
960 01 Zvolen
IČO: 31 324 428
IČ DPH: SK 2020452687
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo 2083/S 

TOPTRANS EU, a.s.
Na Priehon 50, 949 01 Nitra
IČO: 36 703 923
zapísaná v OR OS Nitra odd. Sa, Vložka č.10363/N

Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
Technická 7, 821 04 Bratislava
IČO: 35834498
zapísaná v OR okr súdu BA1, oddiel SRO, Vklad č. 26367/B

123Kurier, s. r. o.
Tomanoczyho 378
02743 Nižná
Slovenská republika

HELICAR Slovakia, s. r. o.
Staviteľská 7
831 04 Bratislava

4. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s GDPR a zákona 18/2018 bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

5. Prehlasenie návštevníka maloletého /menej ako 16 rokov/:

Prehlasujem, že som požiadal zákonného zástupcu /rodiča/ o súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.